Verslag Algemene ledenvergadering A.V. Attila woensdag 6 oktober 2021

Aanwezig: 14 leden, 3 online en 5 bestuursleden
Afmeldingen: 3 leden

   1.   Opening van de Algemene ledenvergadering op dinsdag 6 oktober 2021
         door René Korstanje, voorzitter.
         Vanwege corona is ervoor gekozen om een traditionele, formele
         algemene ledenvergadering te houden omdat dit statutair is vastgelegd.
         Hopelijk kan er volgend jaar een wat meer sfeervolle en inhoudelijk
         interessantere ledenvergadering georganiseerd worden. Over het
         algemeen gaat het (heel) goed met de vereniging. Het ledenaantal stijgt
         (heel licht) en financieel staan we er prima voor. Op de agenda staat de
         jaarrekening en daar wordt de verplaatsing van de baan aan toegevoegd.
         Het verslag van de ledenvergadering van woensdag 6 oktober 2020
         wordt vastgesteld.

   2.   Jaarrekening 2020: Jan van der Laak (penningmeester) deelt de
         Jaarrekening 2020 uit en geeft een korte toelichting:
         * Het aantal leden is constant gebleven maar aangezien de lopers en de
         wandelaars korting hebben gekregen op hun contributie is deze
         inkomstenpost wat lager uitgevallen dan begroot
         * Door Corona zijn er minder activiteiten geweest waardoor verschillende
         kostenposten, bijvoorbeeld de trainersvergoedingen, wat lager
         uitgevallen zijn
         * De huur van de baan is veel lager aangezien de gemeente ivm Corona
         geen huur in rekening gebracht heeft en ook de kosten voor bijvoorbeeld
         de verlichting vallen wat lager uit
         * Er zijn subsidies ontvangen voor het organiseren van het Open
         Nederlands Kampioenschap Para-atletiek en er is een bijdrage vanuit het
         Rijk ontvangen i.v.m. Corona
         
         De begroting 2020 sloot met een tekort van ruim € 3.000 maar
         uiteindelijk zijn we uitgekomen op € 11.300 in de plus.
         
         De kascontrole-commissie bestaande uit Andre en Mark heeft zijn
         bevindingen op papier gezet en is zeer positief over de wijze waarop
         Annie van Anholt de administratie bijhoudt.          
         De commissie adviseert de ledenvergadering om het bestuur decharge
         te verlenen en de Algemene Ledenvergadering gaat hiermee akkoord.
         De kascontrolecommissie wordt herbenoemd. De jaarrekening zal voor
         een periode van twee weken op de website geplaatst worden.

         De begroting voor 2021 heeft op de website gestaan en op dit moment
         lijkt het erop dat ook in 2021 de begroting sluitend zal zijn. Afgelopen
         jaren hebben we een degelijke reserve opgebouwd en konden we met
         een aantal eenmalige subsidies de begroting steeds sluitend houden.
         Al vijf jaar op rij is de contributie niet verhoogd. Komende maanden zal
         er met de verschillende commissies gesproken worden over bijzondere
         wensen voor 2022 zodat in februari de begroting 2022 aan de
         ledenvergadering voorgelegd kan worden.

         De vereniging heeft op dit moment twee leningen, één waarop afgelost
         wordt en één waarop niet afgelost wordt. Daar tegenover staat een
         banksaldo dat hoger is dan deze schulden. De schulden worden niet
         versneld afgelost aangezien het bestuur graag over een reserve beschikt
         die direct inzetbaar is. In verband met een toekomstige verhuizing is het
         wenselijk een substantieel bedrag beschikbaar te hebben.

   3.   René geeft een korte uitleg over de verplaatsing van de atletiekbaan.
         De gemeente heeft voorgesteld dat we op Stappegoor blijven met een
         semi-openbare baan die gecombineerd wordt met een wijkpark.
         We hebben ons al vele jaren ingezet voor verplaatsing naar de rand van
         het bos, samen met de Tilburg Road Runners en de Warandeloop.
         Dat is voor de hele atletiekgemeenschap in Tilburg, baanatleten,
         wandelaars en hardlopers de beste oplossing. De gemeente ziet echter
         geen mogelijkheden, met name vanwege de vermeende aantasting van
         natuurwaarden.
         We zijn volop in overleg met het ROC en de wijkvereniging. Eigenlijk
         is niemand blij met dit voorstel van de gemeente.
         Jan van der Laak spreekt op maandag 11 oktober in bij de gemeente.
         In november neemt de Raad een besluit. Zoals het er nu naar uitziet gaat
         de Raad akkoord met het voorstel en zal er een plan opgesteld worden
         om de baan en het wijkpark te combineren. Er is nog nergens ervaring
         met een dergelijk concept.

         Gerrit Heij vraagt zich af of er naar andere locaties gekeken is, bijv.
         de Baron van Voorst van Voorstweg. René geeft aan dat er 22 locaties
         bekeken zijn waaronder deze maar dat de gemeente dit geen optie vond.
         Voor de atletiekwereld in Tilburg zou dit (ook) een prima locatie zijn.

   4.   Sluiting

Nieuws Overzicht