Stand van zaken financieel

Het is inmiddels september, scholen zijn weer gestart. Ook proberen we bij Attila weer zoveel mogelijk actief te zijn. Dat lijkt erg goed te lukken: het is weer druk en gezellig op en om de baan. Een goed moment om eens naar de financiën te kijken.

Bij de Algemene Ledenvergadering op woensdag 6 oktober zal de jaarrekening over 2020 worden behandeld. Het jaar 2020 sluiten we af met een mooi positief resultaat van circa € 11.000. Dit is met name een gevolg van incidentele meevallers, zoals een subsidie ad € 10.000 van de gemeente Tilburg voor het ONK para-atletiek en een bijdrage vanuit de Rijksoverheid in verband met corona (TVL) van € 4000.

Als we kijken naar 2021 dan gaat dat ook goed. Uiteraard niet zo goed als in 2020, want we missen de genoemde bijzondere posten. We hebben over heel 2021 een tekort begroot van € 3.100.

De cijfers over het eerste halfjaar laten een nagenoeg nihil resultaat zien. Dat is prima, als we bijvoorbeeld in ogenschouw nemen dat de opbrengsten van het clubhuis over het eerste halfjaar te verwaarlozen waren. Daar staat dan weer tegenover dat de gemeente geen huur in rekening heeft gebracht voor de baan tot half mei. Nagenoeg alle kostenposten blijven onder het niveau van de begroting. Een grote kostenpost over het eerste halfjaar betrof de huur van de tent voor de kantine. Maar overall ziet de financiële positie er goed uit.

Tijdens de ALV op 6 oktober zullen we jullie verder informeren. Tot dan !

van onze penningmeester Jan van der Laak

Nieuws Overzicht